Krievijas Federācijas Tirdzniecības un rūpniecības palātas pārstāvniecība Latvijas Republikā

Krievijas Federācijas Tirdzniecības un rūpniecības palāta sekmē nacionālās ekonomikas attīstību, balstoties uz savām bagātajām tautas tradīcijām un pasaules uzņēmējdarbības pieredzi. Pārejot uz tirgus ekonomiku, iestājās tirdzniecības un rūpniecības palātu attīstības jauns etaps. 1991. gada 19. oktobrī tika izveidota Krievijas Federācijas Tirdzniecības un rūpniecības palāta (Krievijas TRP), par kuras galvenajiem uzdevumiem kļuva Krievijas uzņēmēju interešu pārstāvēšana attiecībās ar valsti, nepieciešamo nosacījumu radīšana sociāli orientētas tirgus ekonomikas tapšanai, palīdzība uzņēmējdarbības tiesiskās vides un infrastruktūras veidošanā.

Neapšaubāmi, šo uzdevumu veiksmīga atrisināšana sniedz Krievijas uzņēmējiem, neatkarīgi no to darbības sfēras un īpašuma veidiem, vienlīdzīgas iespējas sava biznesa attīstībai un izejai starptautiskajos tirgos. Krievijas TRP apvieno visas uzņēmējdarbības sfēras: no finansu un rūpniecības līdz mazajam biznesam. Teritoriālās tirdzniecības un rūpniecības palātas un uzņēmēju apvienības – Krievijas TRP locekļi veicina desmitu tūkstošu saimnieciskās darbības dalībnieku visā Krievijā ekonomisko interešu vispusīgu realizāciju. Krievijas TRP pastāvīgi paplašina sakarus ar uzņēmēju partnerapvienībām Krievijā un ārzemēs. Palāta vienmēr ir atvērta savstarpeji izdevīgai sadarbībai.

Krievijas Federācijas Tirdzniecības un rūpniecības palāta:sniedz Krievijas uzņēmumiem un uzņēmējiem palīdzību saimnieciskās darbības realizācijā valstī un ārzemēs;rīko uzņēmējdarbības un šajā jomā spēkā esošo normatīvo aktu analīzi un apmācību, izvirza priekšlikumus to pilnveidošanai;veicina Krievijas preču un pakalpojumu eksporta attīstību, sniedz praktisku palīdzību Krievijas uzņēmumiem un uzņēmējiem biznesa sakaru nodibināšanā ar ārzemju partneriem;nodibina un attīsta sakarus ar ārzemju lietišķajām un sabiedriskajām aprindām, piedalās dažādu starptautisko organizāciju darbā un ņem dalību jaukto tirdzniecības palātu sastāvā;veic to Krevijas uzņēmumu un uzņēmēju nevalstisko reģistru, kuru finansu un ekonomiskais stāvoklis liecina par to, ka tie ir uzticami partneri uzņēmējdarbībā;sniedz Krievijas un ārvalstu firmām, organizācijām un apvienībām informatīvus un konsultatīvus pakalpojumus dažādos jautājumos par uzņēmējdarbības vadīšanu, tirgus apgūšanu, ārējo ekonomisko un valūtas un finansu operāciju realizāciju, sekmē uzņēmējdarbības informatīvās apkalpošanas attīstību Krievijā un ārvalstīs;sniedz atbalstu starptautisko izstāžu organizācijā un Krievijas preču izstāžu rīkošanā ārvalstīs;apliecina atbilstoši starptautiskai praksei preču izcelsmes sertifikātus, noformē dokumentus, saistītus ar preču un pakalpojumu eksportu un importu;veic preču sertifikāciju, ekspertīzi, preču kvalitātes, daudzuma un nokomplektējuma kontroli Krievijas un ārvalstu uzņēmumu un uzņēmēju uzdevumā;izsniedz atļaujas ārvalstu tirdzniecības palātu parstāvniecību, jaukto tirdzniecības palātu, uzņēmēju apvienību, kā arī ārvalstu firmu un organizāciju atvēršanai Krievijas Federācijā, nodrošina ārvalstu firmām un organizācijām (to pārstāvniecībām) pakalpojumu sniegšanu, kas nepieciešami to darbības realizācijai.

1999. gadā Latvijā tika atvērta Krievijas TRP pārstāvniecība. Tās adrese:Elizabetes iela 2, Rīga, LV-1340, tālrunis 7320010, fakss 7321668

Krievijas Federācijas pārstāvniecības ārvalstīs tirdzniecības un ekonomiskajos jautājumos

1912. gadā Nikolaja II valdība tiešam krievu tirgotāju atbalstam nodibināja Tirdzniecības un rūpniecības ministrijas aģentu amatus 12 valstīs, kas ir kļuvuvuši par prototipu Krievijas Federācijas pārstāvniecībām.

Krievijas Federācijas Tirdzniecības pārstāvniecību galvenie uzdevumi ir:Krievijas valsts interešu pārstāvēšana ārējo ekonomisko sakaru jomā un šo interešu aizsardzības nodrošināšana, efektīvas valsts ārējās ekonomiskās politikas realizēšana un Krievijas Federācijas subjektu tirdzniecības un ekonomisko sakaru attīstības sekmēšana;līdzdalība starpvalstu tirdzniecības ekonomisko līgumu realizācijā;palīdzības sniegšana uzņēmējdarbības struktūrām un organizācijām lietišķu kontaktu veidošanā;potenciālo partneru iepazīstināšana ar Krievijas Federācijas reģionu eksporta iespējām;Krievijas eksportētāju un importētāju ekonomisko interešu aizstāvēšana;atbalsts darījumu vizīšu organizācijā;mārketinga pētījumu veikšana;diplomātiskā atbalsta nodrošināšana nozīmīgākiem projektiem;slēdzienu sagatavošana un izsniegšana par ārvalsts firmām uzturēšanās vietās, ņemot vērā šo firmu tirdzniecības ekonomisko attiecību praksi ar Krievijas organizācijām.

Šiem mērķiem Latvijā ir nodibināts Tirdzniecības padomnieka aparāts pie Krievijas vēstniecības Latvijas Republikā.

Adrese: Elizabetes iela 2, Rīga, LV-1340, Latvija; Tālrunis: 7322764, fakss: 7323690


Krievijas Federācijas Tirdzniecības un rūpniecības palatas konsultatīvais centrs

Dibināts 1998.g. pēc Krievijas TRP iniciatīvas ar mērķi sniegt pakalpojumus un lietišķas konsultācijas Krievijas un ārvalstu uzņēmējiem.

Centra darbības pamatprincips ir komplekss un efektīvs mūsu klientu uzdevumu un problēmu risinājums. Mūsu klientiem Baltijā mēs piedāvājam sekojošu pakalpojumu kompleksu:uridisko personu, kā arī nekomerciālu, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu ar ārvalstu investīcijām reģistrēšana Krievijā; pārstāvniecību akreditācija, KF juridisko personu-rezidentu un nerezidentu filiāļu atvēršanakompleksu juridisku un grāmatvedības pakalpojumu sniegšana uzņēmumu, pārstāvniecību un filiāļu darbībailicenču un citu darbības veidiem nepieciešamo atļauju noformēšana atbilstoši Krievijas licencēšanas prasībām; konsultācijas KF likumdošanas jautājumos, likumdošanas aktu analīze;preču zīmju un citu objektu intelektuālā īpašuma reģistrācijanekustamā īpašuma darījumu reģistrācijanekustamā īpašuma, biznesa profesionāla novērtēšana.konsultācijas muitas likumdošanas jomā, muitas operāciju optimizācijaimporta un eksporta licencēšana gadījumos, kad paredzēta licencēšanavisu veidu vienošanos un slēdzienu, kas nepieciešami importa un eksporta operācijām, noformēšanapreču un pakalpojumu sertifikācija, higiēnas slēdzienu noformēšanamuitas pakalpojumi, VED dalībnieku reģistrācija, muitas izmaksu apstiprinājumsST-1 sertifikātu, vispārējās formas noforēšana, ekspertu slēdzienu noformēšana un “A” formas sertifikāta saņemšana. Mēs augstu vērtējam mūsu klientus un tiecamies uz ilgstošu sekmīgu sadarbību.

Mēs strādājam ar Krievijas TRP un Krievijas TRP pārstāvniecības Latvijā atbalstu. Mūsu partneri Krievijā ir neatkarīga inspekcijas organizācija “KF TRP Sojuzekspertīze”, SIA “Sojuzpatents”, citas organizācijas un kompānijas.

Mūsu galvenais partneris Latvijas Republikā ir Latvijas biznesa attīstības informācijas centrs TTinforms.

Konsultatīvā centra galvenais birojs: 103684, Maskava, Iļjinka iela 5; Tālr: (095) 923-88-43, 923-73-15; fakss (095)929-03-79; e-mail:conscenter@yandex.ru, conscenter@rambler.ru.